આઠસો રંગનો ગોબર પેઇન્ટ! – ગૌમય પેઇન્ટ

– આજકાલ-પ્રીતિ શાહ – ગાયના ગોબરમાંથી પેઇન્ટ બનાવવાનો વિચાર દુર્ગાને ખૂબ ગમી ગયો. બરગઢમાં રહેતી દુર્ગા આમ તો સામાન્ય ગૃહિણી જ હતી, પરંતુ ઘણા સમયથી તે પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરવા માગતી હતી ભા રતીય સંસ્કૃતિ ગાયને માતા...

Call Now